نذورات

تومان

شماره کارت جهت واریز نذورات، به نام کهف الشهدا نزد بانک ملی ایران

۶۰۳۷
۹۹۷۳
۰۶۸۰
۵۴۵۹