مجموعه سی صیام

"سی صیام"، هر روز تفسیر کوتاهی از دعای روز ماه مبارک رمضان توسط آیت الله مجتهدی تهرانی
 1. سی صیام - روز اول استاد مجتهدی تهرانی 4:39
 2. سی صیام 02 استاد مجتهدی تهرانی 3:28
 3. سی صیام 03 استاد مجتهدی تهرانی 3:04
 4. سی صیام 04 استاد مجتهدی تهرانی 4:11
 5. سی صیام 05 KAHF.IR 4:15
 6. سی صیام 06 @KAHF.IR 4:54
 7. سی صیام 07 @KAHF_IR 5:05
 8. سی صیام 08 @KAHF_IR 5:00
 9. سی صیام 09 @KAHF_IR 4:12
 10. سی صیام 10 @KAHF_IR 3:01
 11. سی صیام 11 @KAHF_IR 5:13
 12. سی صیام 12 @KAHF_IR 4:55
 13. سی صیام 13 @KAHF_IR 5:10
 14. سی صیام 14 @KAHF_IR 5:19
 15. سی صیام 15 @KAHF_IR 5:25
 16. سی صیام 16 @KAHF_IR 5:20
 17. سی صیام 17 @KAHF_IR 5:13
 18. سی صیام 18 @KAHF_IR 4:55
 19. سی صیام 19 @KAHF_IR 5:30
 20. سی صیام 20 @KAHF_IR 4:56
 21. سی صیام 21 @KAHF_IR 4:56