قرآن

  • آیات مقاومت و شهادت

    ۱. ابوالعینین شعیشع – سوره النساء ۷۱ ۲. ابوالعینین شعیشع -سوره النساء ۸۴ ۳. احمد ابوالقاسمی – سوره الحجرات ۱۵ ۴. احمد ابوالمعاطی – سوره الحج ۵۸-۵۹ ۵. احمد عامر- سوره آل عمران ۱۶۹ ۶٫ احمد عامر – فصلت ۷٫ اطهری فرد – نصر این مطلب به مرور تکمیل می شود...