عراق

  • ناگفته‌های عبور عراق از فتنه داعش

    «شـیخ نـزار کامل سـعید» مدیـرکل مراکـز فرهنگـی «الامـام الخمینـی» و یکـی از مدیـران ارشـد فرهنگی حـزب االله لبنان از نقـش روس‌هـا، ترک‌هـا، اعـراب خلیـج فـارس، تحـرکات آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی و آینـده داعـش سـخن گفت. وقتـی از او درباره مواضع ولیعهد جدید عربسـتان مـی پرسـم بـا خنـده مـی گویـد،...
  • یکی از فرماندهان «الحشد الشعبی»: 70 درصد از عملیات آزادسازی بخش غربی موصل انجام شده است

    یکی از فرماندهان «الحشد الشعبی» عراق ضمن اعلام اینکه عملیات آزادسازی بخش غرب موصل متفاوت است، افزود 70 درصد از این عملیات انجام شده است. «کریم الخاقانی» از فرماندهان میدانی «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) اعلام کرد شرایط نبردی که الحشد الشعبی در بخش غربی موصل وارد آن شده ، متفاوت...