شهید نورالله سوری

  • خاطرات یک شهید از همرزمان شهیدش

    نوشتن از روزهای خوشی که با دوستان داشتی سخت است. گفتن خاطرات بعد از شهادت کار را سخت‌تر هم می‌کند؛ ولی گاهی باید با دستی لرزان قلم بر دست گرفت و نوشت، تا آیندگان بدانند اینها چه کسانی بودند و چه کارهای بزرگی برایمان انجام دادند. همین نوجوانان و...