شهید موسی قندهاری

  • روایت شهید افغانستانی از امدادغیبی در والفجر مقدماتی

    شهید موسی قندهاری در روایت خاطره‌ای از والفجر مقدماتی می‌گوید: تا ۱۰۰ متری دشمن رسیدیم و توانستیم نیروهای دشمن را بسیار غافلگیر کنیم و با دادن نهایتاً دو سه شهید منطقه را پس گرفتیم. با گذشت چند دهه از پایان ۸ سال جنگ تحمیلی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی،...