شهید حسن رجایی فر

  • گفتم نمی‌خواهم بروی «سوریه»/آماده خداحافظی نبودم!

    دلم خیلی شور می زد نمی دانستم چه بگویم. بچه ها را بوس کرد اما تا آمد با من خداحافظی کند گفتم نه من آماده خداحافظی نیستم به زور دستم را بلند کرد و رفت. مرضیه خانم لابد در دورترین افق های ذهنی اش هم تصور نمی‌کرد روزگاری شهری...